Appellant's Brief

AntonHindi ko mabilang ang mga araw na binulungan ko ang Diyos para alagaan ka higit pa sa makakayanan kong gawin.
Posted by Picasa

Pleaded by Appellant on Wednesday, August 10, 2005 @ 8:54 AM with 0 Objections